Róże pnące

21.04.2022

Róże pnące

Ró­że na­le­żą do naj­po­pu­lar­niej­szych i jed­nych z naja­trak­cyj­niej­szych kwia­tów, któ­re zdo­bią na­sze ogro­dy, dział­ki i par­ki miej­skie. Sta­no­wią jed­ną z róż­no­rod­nych grup i od­mian oraz są ce­nio­ne na ca­łym świe­cie od wie­lu wie­ków.

Ró­że pną­ce, to tyl­ko po­zor­na na­zwa, gdyż nie po­sia­da­ją one or­ga­nów czep­nych, dzię­ki któ­rym mo­gły­by trzy­mać się pod­pór, przy któ­rych ro­sną. Dla­te­go tez nie mo­że­my za­po­mi­nać o ich podwią­zy­wa­niu.

Ze wzglę­du na swo­ją uro­dę i de­ko­ra­cyj­ność w cza­sie kwit­nie­nia, do­brze jest sa­dzić ró­że w miej­scach wi­docz­nych i prze­strzen­nych, gdyż bę­dą zna­ko­mi­cie re­pre­zen­to­wa­ły nasz ogród, jak i ścia­nę np. do­mu oczy­wi­ście dzię­ki spe­cjal­nym pod­po­rom. Można je wykorzystać także w ogrodzie hotelowym – więcej informacji na temat takich aranżacji znajdziesz na https://apartamenty-chotarz.pl/jak-urzadzic-hotelowy-ogrod-najciekawsze-inspiracje/.

Ró­że pną­ce sa­dzi­my: przy tre­ja­żach, per­go­lach, przy mu­rach i in­nych kon­struk­cjach prze­strzen­nych, moc­nych pod­po­rach, do któ­rych moż­na je umo­co­wać, np. drew­nia­nych lub sta­lo­wych kra­tow­ni­cach oraz siat­kach.

Te zdu­mie­wa­ją­ce kwia­ty do­sko­na­le wspi­na­ją się po drze­wach, do­mach osią­ga­jąc nie­by­wa­łe roz­mia­ry! Obec­nie ist­nie­je po­nad 200 od­mian róż pną­cych. Dzie­li­my je na dwie pod­gru­py: Ram­bler i Clim­ber.

Ram­bler

Cha­rak­te­ry­zu­ją się cien­ki­mi i gięt­ki­mi ło­dy­ga­mi, któ­re mo­gą osią­gać 4–5 me­trów dłu­go­ści.
Prze­waż­nie kwit­ną tyl­ko raz w ro­ku, za to dłu­go i nie­zwy­kle ob­fi­cie i ma­ją obec­nie wie­le od­mian. Ich kwia­ty są drob­ne, ze­bra­ne w buj­ne kęp­ki kwia­tów.

Więk­szość od­mian z gru­py Ram­bler kwit­nie na po­cząt­ku czerw­ca, ale ist­nie­ją też póź­niej­sze od­miany, któ­re kwit­ną na po­cząt­ku ma­ja lub pod ko­niec czerw­ca. Niektó­re od­miany kwit­ną tak­że póź­nym la­tem, jed­nak ma­ją mniej kwia­tów.

Do najpopularniejszych mo­że­my za­li­czyć Ram­bler Bob­by Ja­mes czy ró­żę Ram­bler Ki­ft­sta­ge.

Ram­bler Bob­by Ja­mes

Cha­rak­te­ry­zu­je się sil­nym, wy­bu­ja­łym wzro­stem, ro­sną pio­no­wo i ma­ją sztyw­ne pę­dy, któ­re osią­ga­ją od 2 do 3 me­trów wy­so­ko­ści. Z te­go wzglę­du wy­ma­ga­ją du­żo miej­sca w ogro­dzie. Prze­waż­nie po­wta­rza­ją kwit­nienie i roz­wi­ja­ją du­że bu­kie­ty bia­łych kwia­tów. Do­sko­na­le czu­ją się w pół­cie­niu.

Po­krew­ne od­miany: Bal­ti­mo­re Bel­le, Ap­ple Blos­som, Bren­da Co­lvin, Lyk­ke­fund.

Trze­ba pa­mię­tać, że ró­że ty­pu Ram­bler kwit­ną bar­dzo ob­fi­cie, ale na ze­szło­rocz­nych pę­dach, co ozna­cza, że nie mo­że­my ich wio­sną zbyt sil­nie przy­ci­nać, po­nie­waż nie bę­dą kwit­nąć.

Po zi­mie usu­wa­my tyl­ko te pę­dy, któ­re są prze­mar­z­nię­te, za­schnię­te oraz z ob­ja­wa­mi cho­rób, a skra­ca­my pę­dy uszko­dzo­ne

Ram­bler Ki­fts­ga­te

Na­le­ży do jed­nej z naj­więk­szych na świe­cie, osią­ga do ok. 24 m wy­so­ko­ści i 9 m sze­ro­ko­ści. Cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że roz­kwi­ta w du­żych gru­pach, po­je­dyn­czo, ja­ki i ma­so­wo kwia­ty da­je w li­piec — sier­pień.

Od­mia­ny ze zwięk­szo­nym wzro­stem świet­nie na­da­ją się do ukształ­to­wa­nia ró­ża­nych, per­go­li, kra­tow­nic czy sia­tek oraz in­nych po­wierzch­ni pio­no­wych. Roz­kwi­ta w du­żych gru­pach, osią­ga wy­so­kość 760-1220 cm, kwit­nie tyl­ko raz i nie jest po­dat­na na cho­ro­by, o de­li­kat­nym i sub­tel­nym za­pa­chu. Kwia­ty po­je­dyn­cze o de­li­kat­nym i sub­tel­nym za­pa­chu kre­mo­wo-bia­łe, śred­ni­cy 3 cm.

Mo­że­my sa­dzić ją przy du­żych drze­wach, do­brze zno­si pół­cień. Po­krew­ne od­miany: Ama­deus, Ja­smi­na, Dort­mund, Eden Ro­se, Alo­ha.

Clim­ber

Ró­że pną­ce z tej gru­py ma­ją sztyw­ne gru­be pę­dy, a ich dłu­gość mo­że osią­gać nie­kie­dy 2–3 m. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tej od­miany jest to, że pną się pio­no­wo.

Clim­bers ma­ją prze­waż­nie du­że i wie­lo­barw­ne, in­ten­syw­nie pach­ną­ce kwia­ty osa­dzo­ne na pę­dach po­je­dyn­czo lub ze­bra­ne w kwia­to­sta­ny. Więk­szość z nich po­wta­rza kwit­nienie póź­nym la­tem lub na po­cząt­ku je­sie­ni, są też od­miany, któ­re bez­u­stan­nie kwit­ną.

Do naj­bar­dziej zna­nych od­mian na­le­żą: ’Gold­ster­n’ i ’Sym­pa­thie’ – two­rzą krót­sze pę­dy (do 2–3 m dłu­go­ści), ich od­por­ność na mróz jest nie­co mniej­sza, niż w przy­pad­ku in­nych od­mian, po­wta­rza­ją kwit­nienie.

In­na od­miana to ’Flam­men­tan­z’– ich pę­dy osią­ga­ją dłu­gość do 5 m, kwit­ną raz w ro­ku i są wy­jąt­ko­wo od­por­ne na mróz. Jeszcze więcej ciekawych ogrodowych krzewów poznasz z artykułu https://domy-gdynia.pl/krzewy-kwitnace-do-ogrodu-na-jakie-warto-postawic.

War­to rów­nież za­zna­czyć, że ró­że pną­ce ma­ją mniej­sze wy­ma­ga­nia gle­bo­we niż po­zo­sta­łe ga­tun­ki róż, za to są bar­dziej na­ra­żo­ne na szkod­ni­ki, któ­re że­ru­ją na li­ściach i pę­dach.

Mogą Ci się również spodobać

Najlepsza siekiera rozłupująca – jaką wybrać do przygotowania drewna na opał?

28.11.2023

Drewno wciąż jest ważnym materiałem opałowym. Nawet jeśli nie używasz […]

Jakie podkaszarki do trawy najlepiej sprawdzą się w przydomowym ogrodzie?

Chcesz mieć piękny i zadbany ogród? Musisz zadbać o trawnik. […]

Dopasowanie kosiarki ogrodowej do potrzeb

Ogród na posesji najczęściej składa się z obrzeża w formie […]